Rigoberto Sanchez-Velasco

  • Name: Rigoberto Sanchez-Velasco
  • Date of Execution: 10/02/2002
  • Age: 43
  • Race: Latino
  • State: FL
  • Region: S
  • Method: Lethal Injection
  • Sex: m
  • DPIC ID: 804
  • County: Miami-Dade
Miami-Dade